عمل چشم مددجویان

هدف از اجرای برنامه : ارائه خدمات پزشکی
زمان برگزاری برنامه : 1402/03/11
 محل برگزاری برنامه : بیمارستان شهید حاجی زاده
مخاطبان برنامه : مددجوی مرکز آموزشی
گاهی خدا می خواهد با دست تو،دست دیگر بندگانش را بگیرد.وقتی دستی را به یاری می گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست.
انجمن حامیان کودکان کار،تنها یک مرکز آموزشی نیست،بلکه علاوه بر سوادآموزی ،انواع خدمات پزشکی را هم به مددجویان ارائه می دهد.
پس از مشاهده انحراف چشم یکی از مددجویان وعدم توجه واهمال کاری خانواده به علت اعتیاد ومتواری بودن پدر،انجمن حامیان کودکان کار و خیابان اقدامات لازم جهت روند درمان مانند (تشخیص جراحی، معاینات قبل از جراحی، آزمایشات
لازم،پیگیری های تعیین نوبت) از طریق رایزنی با بیمارستان نور و کلینیک چشم پزشکی حاجی زاده انجام داده وجراحی با موفقیت انجام شد.