هدف از تشکیل انجمن

هدف از تاسیس این انجمن یاری رساندن و توانمندسازی کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب اعم از کودکان کار و خیابان، پناهنده، نیازمند و خارج از بستر آموزش می باشد که با آموزش و توانمندسازی این گروه بتوانیم به توسعه و رشد پایدار کشور کمک نماییم و سطح امنیت جامعه را ارتقاء بخشیم.