عملکرد مالی

عملکرد مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1392

 

سال مالی 1392

سال مالی 1391

مازاد کمک های مردمی نقد از سال قبل

936.857.059

339.846.169

کمک های مردمی طی سال کسر می شود

8.030.795.858

3.031.626.483

هزینه های انجام شده طی سال

8.203.431.443

2.434.615.593

خالص کمک های مردمی مازاد طی سال

172.635.585

597.010.890

مازاد کمک های مردمی نقل از سال قبل

764.221.474

936.857.059