ساختار و چارت سازمانی انجمن

انجمن به روش هیئت امنایی اداره می گردد که هر دو سال یکبار انتخابات انجام می پذیرد.