کاشت نهال

هدف از اجراي برنامه: حفظ محیط زیست
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/15
 محل برگزاي: مراکز انجمن حامیان کودکان کارو خیابان  
مخاطبان برنامه : مددجویان
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : مددجویان تحت حمایت انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه :حامیان گرامی و پرسنل مجموعه.
محتواي برنامه:(شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه)
با توجه به مناسبت روز درختکاری طبق سال های گذشته ، تعدادی نهال در باغچه های مراکز اجرایی انجمن حامیان کودکان کارو خیابان توسط مددجویان تحت حامیت انجمن کاشته می شود