برگزاري مراسم افطاري

عنوان برنامه : برگزاري مراسم افطاري
هدف از اجراي برنامه : اطعام مددجويان در ماه مبارک رمضان
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/10
 محل برگزاري برنامه : مرکز آموزشي خانه مهر
مخاطبان برنامه : مددجويان
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : پرسنل کليه مراکز
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 55 نفر از مددجويان
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
پيرو سنت ديرين انجمن در اطعام مددجويان در ماه مبارک رمضان،امسال نيز با توجه به کاهش شيوع بيماري کرونا،محفلي گرم و صميمي با حضور تعدادي از مددجويان و خانواده هاي تحت پوشش انجمن به ميزباني خيرين گرامي برگزار و از مددجويان با افطاري و غذاي گرم پذيرايي گرديد.