اردوی باغ وحش

عنوان برنامه : اردوی باغ وحش

هدف از اجرای برنامه : آشنایی دانش آموزان با گونه های مختلف حیوانات و فراهم کردن روزی شاد و مفرح برای آنها.

زمان برگزاری برنامه : 98/6/7

 محل برگزاری برنامه : باغ وحش پارک ارم.

مخاطبان برنامه : پرسنل و دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : یکی از حامیان انجمن و کادر مرکز اموزشی .

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 30 نفر از دانش آموزان دختر مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

طبق هماهنگی های به عمل آمده توسط یکی از حامیان انجمن 30 نفر از دانش آموزان دختر به همراه کادر آموزشی در اردوی باغ وحش پارک ارم شرکت نموده و پس از بازدید از باغ وحش و آشنایی با گونه های مختلف حیوانات و پذیرایی به صرف میوه و نهار ، در ساعت 12 باغ وحش را به مقصد مرکز آموزشی ترک نمودند و روزی شاد و مفرح برای دانش آموزان رقم زده شد.