جلسه داوطلبین و برگزاری workshop

عنوان برنامه : جلسه داوطلبین و برگزاری workshop

هدف از اجرای برنامه : برگزاری workshop  با مضمون اخلاق حرفه ای داوطلبان خدمات اجتماعی .

زمان برگزاری برنامه : 3/7/97

 محل برگزاری برنامه : سالن اجتماعات مرکز آموزشی اق تپه.

مخاطبان برنامه : پرسنل و داوطلبین انجمن. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : کادر مرکز اموزشی آق تپه.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : پرسنل و داوطلبین انجمن.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

طبق هماهنگی های به عمل آمده ، در روز پنجشنبه مورخ 3/7/97، با حضور پرسنل و داوطلبین انجمن ،workshop  با مضمون اخلاق حرفه ای داوطلبان خدمات اجتماعی ، با حضور کارشناس کودکان کار جناب آقای جان قلی برگزار گردید. این جلسه از ساعت 10 با پذیرایی از مهمانان اغاز و پس از سخنرانی سرکار خانم عارف (مدیر عامل انجمن) و تدریس جناب اقای جانقلی و صرف نهار به پایان رسید.