اهداء لوازم التحریر

عنوان برنامه  : اهداء لوازم التحریر
هدف از اجرای برنامه: کمک به مددجویان
زمان برگزاری برنامه: 8/7/1397
محل برگزاری برنامه: مرکز آموزشی خانه مهر سرآسیاب
مخاطبان برنامه: مددجویان مرکز خانه مهر
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: مددجویان -پرسنل
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه:  مددجویان خانه مهر
محتوای برنامه: اهداء لوازم التحریر
گزارش تصویری به همراه توضیحات:
با هدف برخورداری از لوازم التحریر به منظور یادگیری و تحصیل تعدادی لوازم به مددجویان اهدا شد.