توزیع کتاب بین مددجویان

عنوان برنامه  : توزیع کتاب بین مددجویان
هدف از اجرای برنامه: آموزش تحصیلی مددجویان 
 زمان برگزاری برنامه: 8/7/1397
محل برگزاری برنامه: مرکز آموزشی خانه مهر سرآسیاب
مخاطبان برنامه: پرسنل-مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: دفتر انجمن-پرسنل-مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه:  تمامی مددجویان مرکز
محتوای برنامه: توزیع کتاب  بین مددجویان
گزارش تصویری به همراه توضیحات:
با شروع سال تحصیلی جدید مرکز آموزشی سرآسیاب  کتابهای پایه های اول تا پنجم را تهیه نموده و بین مددجویان توزیع شد.