اصلاح موی سر مددجویان

عنوان برنامه : اصلاح موی سر مددجویان.

هدف از اجرای برنامه : اصلاح موی سر مددجویان جهت رعایت بهداشت فردی.

زمان برگزاری برنامه : 11/7/97

 محل برگزاری برنامه : خانه مهر ، مرکز آموزشی اق تپه.

مخاطبان برنامه : مددجویان مرکز آموزشی. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : مرکز آموزشی و آقای سلامی آرایشگر.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 15 نفر از مددجویان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

با هماهنگی آقای سلامی (آرایشگر) تعدادی از مددجویان جهت اصلاح و کوتاهی مو در مرکز حاضر شدند .