گالری عکس گواه

در جهت ترویج هنر و استداد یابی بین کودکان کار کلاس عکاسی در مرکز انجام شده و مددجویان آموزش دیده عکاس های خود را به مرض نمایش گذاشتند.

هدف از اجرای برنامه : بازدید از عکس های گرفته شده توسط مددجویان
زمان برگزاری برنامه : 96/12/19
محل برگزاری برنامه : فرهنگسرای ابن سینا
مخاطبان برنامه : خانم قنادی - مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : آقای بهشتی - انجمن حامیان کودک کار
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجو
محتوای برنامه : گالری عکس گواه