خرید لباس

به همت خیرین محترم تعدادی بن خرید لباس به مددجویان اهدا شد؛ که 20 مددجو به همراه پرسنل ساعت نه صبح از جلوی درب مرکز سوار اتوبوس شده و به تهران رفته و ساعت سیزده به مرکز بازگشتند.

هدف از اجرای برنامه : خرید لباس نورورزی
زمان برگزاری برنامه : 96/12/16
محل برگزاری برنامه : فروشگاه بنیاد علوی
مخاطبان برنامه : خانم ها قاسمی ، مختاری و مقیمی - مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خانم ها قاسمی ، مختاری و مقیمی - مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجویان
محتوای برنامه : خرید لباس