کارگاه بلوغ و نشانه های آن

کارگاه بلوغ و نشانه های آن ویژه مددجویان انجمن در مرکز آموزشی آق تپه با حضور 33 نفر شرکت کننده برگزار گردید. در این دوره شرکت کننده های با مفهوم بلوغ، نشانه های آن و نحوه مواجه با دوران بلوغ آشنا شدند.