اردوی ویژه روز دانش آموز

به مناسبت روز دانش آموز، کودکان انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در اردوی تفریحی توچال شرکت نمودند. در این اردو کودکان تجربه تله کابین را کسب کردند و پس از رسیدن به ایستگاه پنجم از لذت برنامه پیک نیک در ارتفاعات بهره مند شدند.