بازارچه دست آفریده های کودکان انجمن

در تیر ماه 1396 بازارچه دست سازه های کودکان انجمن به مدت 5 روز در تیر ماه از ساعت 17 الی 23 در  پارک چمران شهر کرج برگزار گردید. بازارچه با استقبال شهروندان بازدید رو به رو شد. در این بازارچه نمونه دست سازه های مددجویان از قبیل نمد، گلیم و یرای به نمایش گذاشته شد.