نظافت خانه مهر

با مشارکت کادر اجرایی و مددجویان خانه مهر، کلیه کلاس ها ، راهروها، کمدها و دفتر اجرایی مدرسه پاکسازی شده و برای برای آغاز سال جدید آماده گردید.