فقر و کودک کار

 به مناسبت روز جهانی فقرزدایی (27 مهرماه)

کار کودکان مانند دیگر مسائل انسانی ناشی از عوامل متعددی است که هر یک به درجاتی در ایجاد و تداوم آنها تاثیر گذارند.بررسی های به عمل آمده در مورد کودکان نشان می دهد که در میان دلایل متعددی که منجر به کار می شود عوامل اقتصادی نقش موثری دارند. کودک زمانی مجبور به کار می شود که خانواده اش به علت فقر از فراهم ساختن حداقل امکانات زندگی ناتوان باشدو در نتیجه از کودکان به عنوان منبع درآمد استفاده می شود. در واقع کودکان و کار آنان ، وسیله ای برای جبران فقر و ناتوانی والدین و خانواده است. به همین دلیل علت فقرزدایی یکی از اهداف مهم سازمان های بین المللی کودکان از جمله یونیسف است که با تاکید بر آن و ارائه راه کارهای مناسب دولتها را به اجرای برنامه موثر برای کاهش فقر موظف می سازند زیرا فقر زادایی در هر کشوری باید در بالاترین سطح برنامه ریزی ها و اقدامات عملی صورت گیرد که اصولا برعهده دولت ها و سازمان های تصمیم گیرنده در سطح کلان است. در کشور ما نیز مهمترین عاملی که کودکان را بکار وا می دارد فقر است و به همین علت برنامه ریزی برای کاهش کار کودکان بخشی از برنامه فقرزدایی است که با ایجاد رفاه عمومی، اشتغال زایی، بهبود وضعیت اقتصادی، بهرمندی از تامین اجتماعی و سایر حقوق مدنی صورت می گیرد که از وظایف اصلی دولت است. سازمان های غیردولتی در این زمینه می توانند به توانمندسازی کودکان کار و خانواده های آنان که شامل آموزش، حمایت و مشارکت است اقدام نمایند. اما رهایی کودکان ازچرخه گران کار و بهرمند ساختن آنان از یک زندگی شایسته که از حقوق اساسی آنان است از جمله وظایف تردیدناپذیر دولت است. در واقع هر چه حق ملت است، مسئولیت دولت است و رعایت این ارتباط ضروری بین حق و مسئولیت ، معیاری برای سنجش شایستگی دولت هاست.