به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

هدف از اجرای برنامه : ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه پکیج های بهداشتی و درمانی به کودکان کار
زمان برگزاری برنامه : همه روزه
 محل برگزاری برنامه : منطقه...

مسابقه نگارش آرزوها در منزل

عنوان برنامه: مسابقه نگارش آرزوها در منزل

هدف از اجرای برنامه: ارتباط بیشتر با مددجویان و به کارگیری اندیشه کودکان نسبت به موضوع مطرح...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.