تجهیز خانه مهر آق تپه

با حمایت حامیان انجمن کودکان کار و خیابان، خانه مهر آموزشی آق تپه مجهز به کتابخانه و نمازخانه گشت. 

Image: