22 خرداد روز جهانی مقابله با کار کودک

کودکان کارگران ارزان قیمت نیستند 

کودکان نان آوران پر سود نیستند 

کودکان فقط کودک هستند 

لغو کار کودک با ایجاد عدالت اقتصادی وتمرکز بر عدالت اجتماعی ایجاد می شود

Image: