برگزاری کارگاه کاهش اضطراب

جلسه کارگاهی کاهش اضطراب توسط خانه مهر آق تپه در مشارکت با کارورزان دانشگاه خوارزمی برای کمک به مددجویان در کنترل اضطراب مرتبط با امتحان برگزار گردید. 22 نفر از مددجویان انجمن در این دوره شرکت می کنند. 

Image: