به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

آخرین اخبار

دوره قالیبافی یکی از دوره های آموزشی مرکز مهارت آموزی غیر فنی می باشد که مادران و زنان خود سرپرست در این دوره حمایتی شرکت می کنند. اولین فرش تولیدی این بانوان در سال 1395 به اتمام رسید...

خلاقیت نقش مهمی در رشد و پیشرفت زندگی کودکان دارد که بایستی مورد توجه و اهیمت قرار گرفته و فرصت های ایجاد خلاقیت و بهره گیری از آن برای هر کودکی فراهم گردد. با تشویق خلاقیت در کودکان...