به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

این بار ورزشكاران كمان دار به رسم نیاکانمان،  کمان به دست می گیرند تا از کودکان فراموش شده ، کودکان کار ، حمايت كنند. تا كودكان در سايه پهلواني اين كمانداران روزهاي شاد و زيبايي را تجربه...

در تیر ماه 1396 بازارچه دست سازه های کودکان انجمن به مدت 5 روز در پارک چمران شهر کرج برگزار گردید. بازارچه با استقبال شهروندان بازدید رو به رو شد.

...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.