به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

آخرین اخبار

در راستای ادامه روند آموزش مهارت های زندگی به مهارت آموزان مرکز فنی، جلسه کارگاهی مهارت جرات ورزی با مشارکت یکی از روانشناسان داوطلب انجمن و هماهنگی مرکز سواد آموزی آق تپه در دی ماه...

با توجه به اعلام درخواست و نیاز یکی از مهارت آموزان کلاس خیاطی مرکز غیرفنی آق تپه مبنی بر ساخت اتوی سرد، تقاضای ساخت آن داده شد و به این ترتیب وسایل و قطعات...