دوره تکمیلی آموزش زنبورداری

عنوان برنامه: دوره تکمیلی آموزش زنبورداری 

هدف از اجرای برنامه: آموزش زنبورداری

زمان برگزاری برنامه: ۱۴۰۰/۸/۲

 محل برگزاری برنامه: مرکزآموزشی خانه مهر آق تپه.

مخاطبان برنامه: 5 نفر از دانش آموزان خانه مهر مرکز آموزشی.. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه:پرسنل مرکز اموزشی خانه مهرو آقای اخوان.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه: 5 نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه):

پیرو دوره آموزشی که به مدت 5 روز متوالی در مرکز آموزشی خانه مهر مورخ 17/9/98 لغایت 21/9/98 برگزار گردید،مددجویان با :

- لوازم و ادوات زنبورداری

- فیزیولوژی زنبورعسل

- نحوه پرورش زنبورعسل و چگونگی آغاز فعالیت در شروع فصل

- زنبورداری کوچ رو و انتخاب محل زنبورستان و الزامات آن،تغذیه و آفات زنبور عسل

- مدیریت کلنی ها،بیماریها،اصول بازدید کلنی ها و پرورش ملکه

- عملیات زنبورداری (شناسایی تخم روز،نحوه بازدید کلنی وانجام کارهای هر فصل) آشنایی پیدا نمودند و طی جلسه تکمیلی این دوره در تاریخ 2/8/1400 ، 5 کندوی زنبورعسل جهت پرورش و تولید عسل توسط مددجویان از طرف حامیان گرامی انجمن به مجموعه آموزشی خانه مهر اهداء گردید.

 

گزارش تصویری به همراه توضیح:

 

  

 

 

 

دوره تکمیلی آموزش زنبورداری