اهداء کفش، کاپشن و بسته های مواد غذایی به مددجویان

عنوان برنامه: اهداء کفش،کاپشن و بسته های موادغذایی به مددجویان. 

هدف از اجرای برنامه: بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مددجویان و خانواده های تحت پوشش و رسیدگی به آن ها.

زمان برگزاری برنامه: در بازه های زمانی مختلف.

 محل برگزاری برنامه: فروشگاه کفش و پوشاک و مرکز آموزشی خانه مهر.

مخاطبان برنامه: مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: پرسنل مرکز آموزشی خانه مهر.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه: مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه):

در کنار حمایت های آموزشی و فرهنگی، یکی از اهداف انجمن بررسی و رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مددجویان و خانواده های تحت پوشش می باشد و با توجه به فقدان موادغذایی که در نتیجه رکود اقتصادی و کاری در دوران پسا کرونا برای این قشر کم درآمد و ضعیف جامعه به وجود آمد،کودکان و خانواده های تحت پوشش به صورت دوره ای با سبدهای مواد غذایی،غذای گرم،گوشت و مرغ اهدائی مورد حمایت قرار می گیرند.

همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و برودت هوا و وضعیت اقتصادی نامناسب مددجویان جهت تهیه لباس و پوشش گرم،کفش و کاپشن برای مددجویان تهیه و به آن ها اهداء گردید.

 

گزارش تصویری به همراه توضیح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء کفش، کاپشن و بسته های مواد غذایی به مددجویان