اجرای طرح واکسیناسیون مددجویان

عنوان برنامه: اجرای طرح واکسیناسیون کووید 19. 

هدف از اجرای برنامه: واکسیناسیون مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

زمان برگزاری برنامه: ۱۴۰۰/۸/۹

 محل برگزاری برنامه: مرکزآموزشی خانه مهر آق تپه.

مخاطبان برنامه: مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: پرسنل مرکز اموزشی خانه مهرومسئولین مرکز بهداشت کل استان البرز.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه: 80 نفر از مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه):

پیرو اجرای طرح واکسیناسیون کووید 19 در سراسر کشور و با سرعت گرفتن روند آن و اجرای این طرح برای کلیه شهروندان و همچنین دانش آموزان 18-12 سال،طبق رایزنی های به عمل آمده با مرکز بهداشت کل استان البرز،در تاریخ 9/8/،1400مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنها نیز واکسینه شدند.

 

گزارش تصویری:

 

 

 

 

 

 

واکسیناسیون مددجویان