بازدید از موزه آبگینه به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودک

عنوان برنامه : بازدید از موزه آبگینه به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودک.

هدف از اجرای برنامه : اردوی تفریحی آموزشی جهت بازدید و آشنایی با تخصصی ترین موزه شیشه و سفال ایران .

زمان برگزاری برنامه : 98/3/22

 محل برگزاری برنامه : موزه آبگینه واقع در خیابان 30 تیر تهران.

مخاطبان برنامه : پرسنل و دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : موزه آبگینه و مرکز آموزشی خانه مهر.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه :20 نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

به مناسبت روزجهانی مقابله با کار کودک در تاریخ 22/3/98 اردوی تفریحی آموزشی جهت بازدید از موزه آبگینه تهران برگزار گردید و دانش آموزان با تخصصی ترین موزه شیشه و سفال ایران آشنا شده و پس از کشیدن نقاشی و پذیرایی به صرف ساندویچ و بستنی موزه را به مقصد مرکز آموزش ترک نمودند.