اردوی باغ لاله ها

عنوان برنامه : اردوی باغ لاله ها.

هدف از اجرای برنامه : اردوی تفریحی آموزشی جهت آشنایی دانش آموزان با گونه های مختلف گل لاله و نحوه کاشت و رشد این گل و همچنین فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش اموزان.

زمان برگزاری برنامه : 98/1/29

 محل برگزاری برنامه : باغ لاله ها واقع در پارک شهید چمران کرج.

مخاطبان برنامه : پرسنل و دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : پرسنل مرکز اموزشی .

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 40 نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

طبق هماهنگی های به عمل آمده، 40 نفر از دانش آموزان  به همراه کادر آموزشی در اردوی باغ لاله های پارک چمران شرکت نموده و پس از بازدید از باغ با گونه های مختلف گل لاله ، روند کاشت ، رشد و نمو و نحوه رسیدگی به این گل آشنا شدند و در ساعت 1 باغ لاله را به مقصد مدرسه ترک نمودند ولحظاتی شاد و مفرح همراه با اموزش های مفید برای دانش آموزان رقم زده شد.