اهداء پک های آذوقه به انش آموزان

عنوان برنامه : اهداء پک های آذوقه به انش آموزان.

هدف از اجرای برنامه : کمک به بهبود معیشت خانواده و حفظ سلامت تغذیه کودک.  

زمان برگزاری برنامه : 16/12/97

 محل برگزاری برنامه : مرکز آموزشی خانه مهر اق تپه.

مخاطبان برنامه : دانش آموزان مرکز اموزشی اق تپه.

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : یکی از حامیان عزیزانجمن.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 80 نفر از دانش آموزان.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

با حمایت یکی از حامیان عزیز انجمن ، 80 پک آذوقه جهت بهبود معیشت خانواده و حفظ سلامت نغذیه کودک ، اهداء و بین کلیه دانش آموزان توزیع گردید و بار دیگر شادی و نشاط و لبخند بر لب های کودکان نقش بست.