برگزاری بازارچه دست سازه های کودکان کار و خانواده های حمایتی

عنوان برنامه : برگزاری بازارچه دست سازه های کودکان کار و خانواده های حمایتی.
هدف از اجرای برنامه : حمایت از کودکان و خانواده های تحت پوشش انجمن.
زمان برگزاری برنامه : 10 و 11 بهمن ماه 1397
 محل برگزاری برنامه : خانه مهر آق تپه.
مخاطبان برنامه : مدعوین و عموم مردم.
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : انجمن حامیان کودکان کار و خیابان.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : کودکان و خانواده های تحت پوشش انجمن.
محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :
پیرو حمایت از کودکان کار و خانواده های تحت پوشش انجمن و در جهت ارتقاء عزت نفس و اعتماد سازی در کودکان بازارچه ای به مدت دو روز با مدیریت خود کودکان در خانه مهر آق تپه برگزار شد ، در این بازارچه دست سازه های کودکان و خانواده های تحت پوشش درمعرض بازدید و فروش گذاشته شد و مورد استقبال مدعوین و عموم مردم قرار گرفت.