نمایشگاه نقاشی

عنوان برنامه  : نمایشگاه نقاشی
هدف از اجرای برنامه: بازدید از دستاورد های کودکان کار 
 زمان برگزاری برنامه: 16/7/97
محل برگزاری برنامه: فرهنگسرای ابن سینا
مخاطبان برنامه:خانم حیرتی-خانم انصاری-مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: انجمن حامیان کودک کار
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه: مددجو
محتوای برنامه: نمایشگاه نقاشی
گزارش تصویری به همراه توضیحات:.
در جهت به نمایش گذاشتن دستاورد ها و نقاشی کودکان کار مراکز(سرآسیاب و آق تپه) نمایشگاه برگزار شد.در انتها مددجویان نقاشی انگشتی با گواش کشیده شد.