شروع اولین جلسه کلاس نقاشی

عنوان برنامه : شروع اولین جلسه کلاس نقاشی .

هدف از اجرای برنامه : خلق اثر هنری مددجویان نقاشی جهت شرکت در فرهنگسرای ابن سینا .

زمان برگزاری برنامه : 97/7/8

 محل برگزاری برنامه : خانه مهر ، مرکز آموزشی اق تپه.

مخاطبان برنامه : مددجویان مرکز آموزشی .

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : مرکز آموزشی ، خانم کیوان مربی نقاشی و مددجویان .

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 10 نفر از مددجویان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

با حضور خانم کیوان مربی نقاشی ، تعدادی از مددجویان برای شرکت در نمایشگاه نقاشی واقع در فرهنگسرای ابن سینا ، در مرکز حضور یافته و آثاری را خلق نمودند.