حضور در فرهنگسرای ابن سینا به مناسبت روز جهانی کودک

عنوان برنامه : حضور در فرهنگسرای ابن سینا به مناسبت روز جهانی کودک.

هدف از اجرای برنامه : به نمایش گذاشتن اثر هنری مددجویان نقاشی.

زمان برگزاری برنامه : 16/7/97

 محل برگزاری برنامه : فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک غرب.

مخاطبان برنامه : عموم مردم. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : انجمن حامیان کودکان کار و خیابان و فرهنگسرای ابن سینا.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 7 نفر از مددجویان مرکز آموزشی. 

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

به مناسبت روز جهانی کودک تعدادی از مددجویان مرکز آموزشی در فرهنگسرای ابن سینا حضور یافته و آثار هنری خود را به نمایش گذاشتند.