نمایشگاه کتاب

به مناسبت روز جهانی کتابداری به دعوت خان خماریان ، تعداد ده مددجو به همراه پرسنل ، ساعت ده صبح از جلوی درب مرکز سوار اتوبوس شدند و به کتابخانه ملارد رفتند در آنجا مراسم شاهنامه خوانی و آشنایی با کتاب خوانی و در انتهای مراسم به مددجویان هدایای اهدا شد.

هدف از اجرای برنامه : به مناسبت روز جهانی کتابدار
زمان برگزاری برنامه : 96/12/17
محل برگزاری برنامه : کتابخانه عمومی ملارد
مخاطبان برنامه : خانم هاقنادی و رضایی - مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خانم ها قنادی و رضایی - مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجویان
محتوای برنامه : نمایشگاه کتاب