جراحی چشم مددجو

بعد از رایزنی انجام شده ، مددجوی که با مشکل بینایی مواجه بود به همت اسپانسرین و انجمن عمل چشم مددجو با موفقیت انجام شد.

هدف از اجرای برنامه : بهبود چشم مددجو
زمان برگزاری برنامه : 96/12/05
محل برگزاری برنامه : بیمارستان فارابی
مخاطبان برنامه : خانم مختاری - مددجو
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خانم مختاری - مددجو
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجو
محتوای برنامه : عمل چشم مددجو