جشن پایان سال برای مددجویان

به مناسبت سال جدید به همت انجمن و خیرین محترم جشن نوروزی برای مددجویان برگزار شد. در این جشن برنامه های شاد و متنوع اجرا شد و مددجویان جوایزی دریافت کردند.

هدف از اجرای برنامه : جشن نوروز
زمان برگزاری برنامه :96/12/20
محل برگزاری برنامه : مرکز خانه مهر سرآسیاب
مخاطبان برنامه : پرسنل خانه مهر-مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : پرسنل خانه مهر-مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجویان
محتوای برنامه : جشن پایان سال برای مددجویان