خرید لباس نوروزی

طبق هماهنگی های به عمل آمده با اسپانسر مرکز، خانم باقری به مناسبت عید نوروز برای مددجویان لباس نو خریداری شود.

هدف از اجرای برنامه : نوآوری و شاد کردن مدجویان
زمان برگزاری برنامه:96/12/05
محل برگزاری برنامه : فروشگاه پوشاک آدینه
مخاطبان برنامه : خانم بختیاری - مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خانم بختیاری - مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجویان
محتوای برنامه : خرید لباس نوروزی