بازارچه دست سازه های کودکان کار

طبق هماهنگی های لازم بازارچه و نمایشگاهی در مرکز خانه مهر آموزشی مهرشهر مبنی بر شناساندن هدف انجمن و فروش دست سازه های کودکان کار تشکیل شد.

هدف از اجرای برنامه : شناساندن انجمن و مستقل کردن مددجویان
زمان برگزاری برنامه : 96/11/10
محل برگزاری برنامه : خانه مهر آموزشی آق تپه
مخاطبان برنامه : پرسنل-مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : پرسنل - مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : مددجویان
محتوای برنامه : بازارچه دست سازه های کودکان کار