مسابقات نقاشی

در فراخوان نقاشي و انشا كه توسط شركت آرين رشد افراد برگزار شد سه تن از مدد جويان موفق به كسب رتبه و جوايز نقدي شدند و در پایان تیم انجمن حاميان كودكان  کار مقام دوم را بين تیم های حاضر كسب كرد.