اردوی مشهد

طبق دعوت موسسه کبوتران حرم پنج مددجو از خانه مهر سرآسیاب به مشهد مقدس فرستاده شدند.

هدف از اجرای برنامه : زیارت مددجویان

زمان برگزاری برنامه : 12/11/96

محل برگزاری برنامه : مشهد مقدس

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خانم بختیاری - خانم غضنفری