غربالگری مددجویان

با دعوت موسسه خیریه کبوتران حرم تعداد 9 مددجو دختر و 10 مددجو پسر با 3 مربی از مددجویان مرکز سرآسیاب به موسسه کبوتران حرم رفته و از نظر بهداشت دندان ومو، تست تیروئید، قند خون و فشار خون و... غربال گری شدند و به هر مددجو یک پک شامل مواد غدایی و لوازم و التحریر داده شد و بعد از صرف نهار مددجویان به مرکز برگشتند.