واکسیناسیون کودکان

در راستای حمایت کودکان انجمن از بیماری هپاتیت، مرحله سوم واکسیناسیون با مشارکت شرکت بهستان دارو در مراکز آموزشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان انجام شد.