کارگاه آموزش و پیشگیری از اعتیاد

خانه مهر آق تپه در جهت حساس سازی و آگاه سازی کودکان اقدام به برگزاری کارگاه پیشگیری از مصرف سیگار و اعتیاد نمود. در این کارگاه 36 نفر از مددجویان انجمن شرکت نمودند. مدرس دوره ضمن در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم به کودکان پاسخگوی پرسش های آنان بود و کتاب هایی مرتبط با کودکان را به آنها معرفی نمود.