واکسیناسیون هپاتیت دوره دوم

شرکت بهستان دارو و شبکه هپاتیت ایران سلامتی را به کودکان هدیه دادند. دوره دوم واکسیناسیون کودکان انجمن در آذر ماه 1396 در سطح مراکز آموزشی صورت پذیرفت. به امید آنکه هرگز شاهد بیماری کودکی نباشیم.