برگزاری کارگاه آموزشی بلوغ جنسی

کارگاه آموزش بلوغ جنسی به منظور کسب مهارت و آموزش کنترل احساسات و هیجانات در دوران بلوغ در خانه مهر سرآسیاب با حضور 15 نفر از مددجویان انجمن برگزار گردید.