حضور در نمایشگاه دست آفریده های کودکان

به منظورمعرفی انجمن و فعالیت های آن به مراجعین و فروش سازهای مددجویان به نفع خودشان، نمایندگان انجمن در نمایشگاهی که با همین موضوع در بوستان بهشت مادران در تیر ماه 1396 به مدت سه روز برگزار گردید، شرکت نمود.