مسابقات تیراندازی به نفع کودکان کار و خیابان

این بار ورزشكاران كمان دار به رسم نیاکانمان،  کمان به دست می گیرند تا از کودکان فراموش شده ، کودکان کار ، حمايت كنند. تا كودكان در سايه پهلواني اين كمانداران روزهاي شاد و زيبايي را تجربه كنند. 

جهت شرکت در مسابقه با شماره ٠٩١٩٣٢٢٤١٢٢  شعبانی و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٠٩١٢٥٨٦٦٦٧٤ روابط عمومی انجمن تماس بگیرید.