تست و تمرینات تیم فوتبال خانه مهر

تیم فوتبال خانه مهر جهت شرکت در لیگ فوتبال کارما، برنامه تست و تمرینات خود را از نیمه دوم اسفند ماه 1395 در زمین فوتبال پارک هامون مهرشهر آغاز نمود.