برآورده شده آرزوی مددجو

آرزوی فرزاد یکی از مددجویان خانه مهر انجمن برای داشتن یک دوچرخه به یاری حامیان انجمن برآورده گردید.