زنگ مهر، زنگ مهربانی

انجمن حاميان کودکان کار و خيابان همزمان با روز نخست بازگشايي مدارس همراه با سفير انجمن، نيوشا ضيغمي، گل هاي خريداري شده از کودکان کار را به خود آنها تقديم کرد. هدف از اين اقدام اطلاع رساني و تاکيد بر لزوم تحصيل کودکان کار مي باشد. 

اين بار کودکان کار گيرنده شاخه هاي گل بودند و در خانه هاي مهر انجمن با گرمی و محبت برای ورود کودکان گشوده شد تا سال تحصيلي ديگري با انگيزه و اميد آغاز شود. سفير انجمن نیز همراه  کودکان کار به خانه هاي مهر رفته و زنگ مهر را به صدا در آورد.